Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Kodex etiky pojišťovacího makléře

schválený Valnou hromadou AČPM dne 2. prosince 2013

Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Člen AČPM  musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu.

Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování člena AČPM

 • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
 • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání   nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
 • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

B. Zásady chování statutárních orgánů, zaměstnanců a spolupracovníků člena AČPM

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

C. Zásady chování člena AČPM ve vztazích ke klientům

 • dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.

D. Zásady chování člena AČPM ve vztazích k pojišťovnám

 • není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

E. Uplatňování Kodexu etiky v rámci AČPM a sankce za jeho porušení

 • Členové AČPM se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu.

 

Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému členovi AČPM uplatněny sankce

            a) podle platných Stanov AČPM

            b) morální povahy dle rozhodnutí Etické komise AČPM.

Jsme součástí RENOMIA Group

 • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
 • Mezinárodní tým zkušených odborníků
 • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

 

Kontakt

PAB - pojišťovací agentura Beata s.r.o.
Zdeňka Fibicha 1590
250 02 Stará Boleslav

pab@pab-makler.cz
+420 228 808 888
+420 777 229 756